Stöd från MINT

MINT ska möjliggöra ämnesdidaktisk forskning och ämnesdidaktiska tillämpningar inom vetenskapsområdets alla ämnen. Centret ska främja och samordna vetenskapsområdets ämnesdidaktiska forskning så att den bidrar till att utveckla universitetets utbildningsmiljöer mot excellens.

Centret kan erbjuda flera olika typer av stöd. De vanligaste typerna är rådgivning, medfinansiering och ekonomiskt stödbidrag.

Rådgivning kring metodik och teori

Inom MINT:s nätverk finns en bred ämnesdidaktisk kompetens. MINT kan erbjuda tillgång till olika resurser, inspiration och stöd för ämnesdidaktiska projekt. Kontakta samordnaren med frågor kring sådant stöd.

Ekonomiskt stöd

MINT kan ge mindre bidrag till anställda vid Uppsala universitets teknisk-naturvetenskapliga fakultet för aktiviteter med relevans för ämnesdidaktisk forskning inom något av fakultetens ämnesområden.

Exempel på aktiviteter som MINT stödjer är deltagande i forskningskonferens, utvecklingsmedel för samarbete som leder till en ansökan om forskningsmedel, medel att bjuda in en gästforskare som bidrar till utvecklingen av ämnesdidaktisk forskning, mjukvarulicenser för användning inom ämnesdidaktisk forskning osv.

Funderar du om du kan få ekonomiskt stöd från MINT? Du är välkommen att kontakta samordnaren med frågor. Vi kan även ge råd om vad som skulle vara lämpligt att söka bidrag för, hur man kan skriva ansökan samt hur man kan genomföra ämnesdidaktiska forskningsprojekt.

För mer information om ansökningarnas utformande, se länkarna nedan.

Ansökningar på belopp upp till och med 15.000 SEK behandlas kontinuerligt av samordnaren för MINT. Samordnaren kan skicka ärendet vidare till programrådet för konsultation.

Ansökningar på belopp över 15.000 SEK behandlas fyra gånger per år av. Sista ansökningsdag är 15 mars, 15 maj, 15 september och 15 november.

Ansökningsblankett och information

För ansökningar avseende deltagande i ämnesdidaktisk forskningskonferens, använd denna blankett.

För övriga ansökningar avseende, se instruktioner här.

Alla ansökningar skickas till samordnaren för MINT.

NYTTIGA RESURSER

Guide för nya forskare

National HE STEM Programme i Storbritannien har utarbetat en guide för den som är ny inom ämnesdidaktisk och pedagogisk forskning.

Getting Started with Pedagogic Research within the STEM Disciplines

Forskningsöversikt

En amerikansk rapport från 2012 ger en bra översikt om ämnesdidaktisk forskning och dess betydelse för teknisk naturvetenskaplig utbildning.