Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom matematik, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap

Stöd från MINT

MINT stödjer ämnesdidaktisk forskning och utnyttjande av ämnesdidaktiska forskningsresultat.

Olika typer av stöd

Centret kan erbjuda flera olika typer av stöd. De vanligaste typerna är rådgivning, medfinansiering och ekonomiskt stödbidrag.

Rådgivning kring metodik och teori

Inom MINT:s nätverk finns en bred ämnesdidaktisk kompetens. MINT kan erbjuda tillgång till olika resurser, inspiration och stöd för ämnesdidaktiska projekt. Kontakta samordnaren med frågor kring sådant stöd.

Medfinansiering av ämnesdidaktisk forskarskola

MINT medfinansierar fem doktorander inom ramen för universitetets ämnesdidaktiska forskarskola.

Stödbidrag

Ekonomiskt stöd kan sökas  av personal vid fakulteten för utgifter kopplade till ämnesdidaktisk forskning. Det kan exempelvis röra sig om omkostnader för forskningsprojekt, publiceringsavgifter eller resekostnader. Ansökan ska omfatta en beskrivning av vad som ska göras och hur detta kopplar till målen för MINT:s verksamhet. Mindre ansökningar, upp till 10 000 kronor, kan skickas in löpande under året. Större ansökningar diskuteras med föreståndaren och bereds i samband med verksamhetsplaneringen för kommande verksamhetsår.

NYTTIGA RESURSER

Guide för nya forskare

National HE STEM Programme i Storbritannien har utarbetat en guide för den som är ny inom ämnesdidaktisk och pedagogisk forskning.

Getting Started with Pedagogic Research within the STEM Disciplines

Forskningsöversikt

En amerikansk rapport från 2012 ger en bra översikt om ämnesdidaktisk forskning och dess betydelse för teknisk naturvetenskaplig utbildning.